> آخرین اخبار و اطلاعیه های سازمان <
> ارتباط با سازمان <
CAPTCHA
> سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری <
ابوالقاسم سنایی فرد
ابوالقاسم سنایی فرد